Acatistul Sfantului Efrem cel Nou pentru cei cuprinși de patima drogurilor, a beției sau a altor dependențe

După începutul obișnuit, se zic:

Condacul 1

Vestea mulțimii minunilor tale a ajuns și la noi, Preacuvioase Părinte Efrem, și toți cei care am fos cuprinși de învolburarea patimilor și a relelor obiceiuri am cunoscut că găsim la tine deplină înțelegere și putere dumnezeiască grabnic lucrătoare. Pentru aceea, văzând viețile noastre schimbate întru bune nădejdi, cu umilință și recunoștință alergăm către tine și îți grăim: Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Icosul 1

Patima cea ucigașă a drogurilor a intrat ca o seceră în viața noastră, retezând tot gândul bun și putința de îndreptare și, aruncându-ne în prăpastia cea cumplită a uitării de sine, ne aflăm ca niște oameni fără de cuvinte și fără de vlagă. Tămăduiește-ne, dăruind putere sufletelor noastre, Sfinte Efrem, ca să-ți putem aduce ca prinos astfel de cuvinte:

Bucură-te, surâs al bunătății care săvârșește mulțime de minuni;
Bucură-te, pace a milostivirii ce domolește zbuciumul sufletesc;
Bucură-te, dezlegare ce slobozește sufletul din chingile păcatului;
Bucură-te, tărie care ne scoate din ferecătura gândurilor pătimașe;
Bucură-te, fericire tăinuită în dragostea cea nemincinoasă;
Bucură-te, bunăvoință care cuprinde toate neputințele noastre;
Bucură-te, trezvie ce ne dăruiești statornicie și luare-aminte;
Bucură-te, ciutură care ne adapă din fântâna tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, alinare a cărei lucrare e împletită cu binecuvântarea;
Bucură-te, ninsoare ce ne vestești curăția luminii lui Dumnezeu;
Bucură-te, strălucire a bucuriei care pătrunde dincolo de zăbrelele păcatului
Bucură-te, cântec nou, care răsună de pe înălțimile cele pogorâtoare ale smereniei;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 2-lea

Aprinderea după îndulcirea cea amețitoare cuprinde ca un lanț inimile noastre, Sfinte Părinte Efrem, și, uitându-ne rostul de pe pământ, mult ne vătămăm și sufletele și trupurile. Pentru aceea, alergăm cu grăbire la tine, ca, slobozindu-ne dintru această cumplită strâmtorare a cugetelor și obiceiurilor pătimașe, să biruim toată tulburarea minții și să ne învrednicim și noi să-I grăim lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Prin mânia cea îndârjită și pătimașă stric tot ceea ce fac, Sfinte Efrem, iar prin tulburarea minții mă vatăm neîncetat și pe mine și pe cei din jurul meu. Izbăvește-mă cu totul de împătimirea cea după băutură, preabunule Mucenice, ca și eu, cu minte trează și cu cuget curat, să îți pot grăi aceste cuvinte de mulțumire:

Bucură-te, îndemn sfânt, tăinuit în cuvintele conștiințelor noastre;
Bucură-te, ploaie de binefaceri pogorâtă asupra celor necăjiți;
Bucură-te, ridicare grabnică din multele robii ale cugetului;
Bucură-te, viață care a făurit mormânt al morții și întunericului;
Bucură-te, șoim care ne răpește dintru viețuirea cea găunoasă a păcatului;
Bucură-te, străluminare a bucuriei și a nădejdii celei veșnice;
Bucură-te, arbore înalt, care ne ridici către roadele cele veșnice ale smereniei;
Bucură-te, ochi preacurat, care vede până în străfundul conștiințelor;
Bucură-te, grădină înmiresmată cu florile nenumăratelor minuni;
Bucură-te, mucenicie de ale cărei roade neîncetat ne bucurăm;
Bucură-te, cutezanță care a înfrânt toate înfățișările păcatului;
Bucură-te, înlăcrimare întru care sunt cuprinse toate suferințele lumii;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 3-lea

Mulțimea de gânduri și pofte trupești mi s-a făcut precum o hrană otrăvitoare, Preacuvioase Efrem, iar păcatele pe care le-am săvârșit stau ca o stavilă între mine și Dumnezeu. Învrednicește-mă și pe mine a dobândi iertarea păcatelor prin Sfânta Spovedanie, ca astfel să pot grăi cu îndrăzneală lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Ai biruit desăvârșit toată patima trupească, Preacuvioase Efrem, și înveșmântându-te în multele nevoințe călugărești, ai dobândit și fecioria duhului, sălășluindu-te necurmat întru lumina lui Dumnezeu. Pentru aceea și noi, cei care grabnic ne plecăm spre tot cugetul trupesc, întru nădejdea milostivirilor tale îți grăim:

Bucură-te, zid de apărare pentru cei care sunt biruiți ușor de gândurile desfrânării;
Bucură-te, grabnică ridicare pentru cei doborâți de aprinderea patimilor;
Bucură-te, căci tu ne primești când celor din jurul nostru le este silă de noi;
Bucură-te, rază curățitoare care ne înnoiește haina sufletului;
Bucură-te, neasemuită bunătate care luminează viețile noastre;
Bucură-te, rădăcină care se adapă dintru lumina Preasfintei Treimi;
Bucură-te, stavilă de neclintit, care oprește învolburarea păcatelor trupești;
Bucură-te, cetate cu ziduri sfinte, întru care găsesc adăpost toți cei cu suflet oropsit;
Bucură-te, mucenic al lui Hristos, proslăvit prin nenumărate minuni;
Bucură-te, mult-pătimitorule care prin sânge ți-ai deschis porțile Împărăției;
Bucură-te, răstignire a duhului, prin care ai biruit întunericul morții;
Bucură-te, îmbrățișare sfântă întru care aflăm odihna cea multdorită;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 4-lea

Alipirea de doririle pământești astupă glasul conștiințelor noastre, Preacuvioase Efrem, iar pofta ochiului și trufia vieții ne macină puterile sufletești la drăceasca moară a deșertăciunilor. De aceea și noi, fiind doborâți de multele poftiri lumești, alergăm cu grăbire către ajutorul tău, știind că tu întru curăție și adevăr Îi grăiești lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Preacurata ta privire ne cuprinde cu bunătate și nu se scârbește de noi, cei care ne tăvălim în tina multelor pofte și cugete lumești, Preacuvioase Efrem. De aceea, dintru a noastră puținătate și sărăcie lăuntrică, voim a-ți aduce cuvinte de laudă și a-ți grăi așa:Bucură-te, suspin mult-îndurerat pentru învârtoșarea noastră în păcat;

Bucură-te, boare a blândeții care dăruiește tămăduire prin mângâierea sa;
Bucură-te, ogor dintru care răsar spicele darurilor lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, munte al smereniei, întru care cu anevoie este a ne ridica și gândul;
Bucură-te, armă minunată ce retează ghearele relelor obiceiuri;
Bucură-te, sabie arzătoare ce nimicește toată lucrarea drăcească;
Bucură-te, seninătate a blîndeții care spulberă învolburarea cugetelor pătimașe;
Bucură-te, tărie de neclintit pe care s-a clădit mărturia ta mucenicească;
Bucură-te, reazem veșnic prin care se ridică cei împleticiți în relele obiceiuri;
Bucură-te, fericire străluminată după care tânjesc toți cei doborâți de durere;
Bucură-te, rod de bucurie al Învierii din morți a Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, ușă deschisă nouă întru cetatea milostivirii dumnezeiești;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 5-lea

Căutând rostul cel tainic al inimii, am umblat pe căi rătăcite și am căzut în prăpastia drogurilor, Preacuvioase Părinte Efrem, iar acum ne îndreptăm către tine, ca unul care nu te înfricoșezi de starea noastră cea de plâns. Ridică-ne și pe noi cu mâna ta cea puternică, Mare Mucenice al lui Hristos, ca unul care, întru plinătatea cunoștinței, Îi grăiești lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Sufletul nostru e împovărat de mulțimea lucrurilor pe care le-am săvârșit, iar privirea ne e cu totul prinsă în pământ și în cele ale acestui veac trecător, Sfinte Părinte Efrem. Te rugăm tămăduiește și sufletele noastre, ca, din adâncul lor să-ți putem grăi unele ca acestea:

Bucură-te, că venirea ta la noi ne aduce curăția harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, grăire de taină în strafundurile sufletului omenesc;
Bucură-te, cuvânt de rugăciune ce se izvodește și în inimile noastre reci;
Bucură-te, alinare ce grabnic îi întâmpină pe cei zdrobiți de păcat;
Bucură-te, carte în care fiecare cuvânt este unnsuspin al tău pentru noi;
Bucură-te, corabie întru care suntem ridicați din valurile morții;
Bucură-te, țărm pururea însorit, care ne aduce nădejdea în inimi;
Bucură-te, acoperământ alcătuit din țesătura milostivirilor dumnezeiești;
Bucură-te, crin care cu mireasma ta cerească îi umpli de bucurie pe cei necăjiți;
Bucură-te, cântare dumnezeiască, nemaiauzită urechilor pământenilor;
Bucură-te, mult ostenitorule pentru mântuirea sufletelor omenești;
Bucură-te, mărinimie întru care vedem dragostea fără de seamăn;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 6-lea

Încețoșarea minții și tulburarea inimii cumplit mă încearcă, Preacuvioase Părinte Efrem,căci aprinderea patimii lăuntrice mă arde ca un foc nestins. Vino mie degrabă în ajutor, preabunule Mucenice, ca prin sfintele tale mijlociri să mă izbăvesc de robia cea cumplită a beției și astfel să mă învrednicesc a grăi Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Cuvânt de îndreptățire nu găsesc, pentru toate faptele pe care le-am săvârșit la beție, Sfinte Efrem, dar acum vin înaintea ta, mărturisind cât de rău îmi pare pentru tot ceea cea am făcut prin puterea cea rea a acestei patimi. Preabunule Părinte Efrem, deschide-mi calea spre iertarea păcatelor, ca și întru mine să se săvârșească voia lui Dumnezeu și să-ți pot cânta așa:

Bucură-te, căci Sfânta Cruce îți este temelie a vieții și a minunilor pe care le săvârșești;
Bucură-te, părtinire a noastră înaintea milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, rugăciune care acoperă nenumăratele noastre păcate;
Bucură-te, gingășie care nu-i rabdă pe cei ce ne vatămă sufletele;
Bucură-te, putință dăruită nouă dintru multele tale biruințe;
Bucură-te, lumină a trezviei și a curăției celor pururea fiitoare;
Bucură-te, îndurerare sfântă pentru neîncetatele noastre căderi;
Bucură-te, mugur ce răsare spre a birui gerul cel aspru al păcatului;
Bucură-te, stăruință întru care s-a copt rodul iubirii de osteneală;
Bucură-te, mlădiță roditoare dintru Hristos, Vița cea nemuritoare;
Bucură-te, strugure care ne îndulcești cu voioșia cea curată a credinței;
Bucură-te, ramură a Pomului Vieții, încărcată cu ciorchini de rugăciuni;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 7-lea

Cuprinși fiind adeseori de aprinderea trupească și căzând în patimi de rușine, mult ni se întristează inima, Preacuvioase Efrem, căci știm că aducem vătămare și sufletelor și trupurilor noastre. Vino cu grăbire în ajutorul nostru prin puterea ta cea minunată și, contenind toată lucrarea desfrânării, ajută-ne să punem început bun, spre a ne ridica și noi privirea spre Dumnezeu și a-I grăi: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Durerea sufletească nu poate stăvili răul obicei trupesc pe care l-am dobândit, preacuvioase Părinte Efrem, iar viața noastră e ferecată în lanțurile cele întunecate ale păcatului și ale morții. Miluiește-ne și pe noi, cei care adesea suntem robiți de multa aprindere trupească, ca întru nădejde curată să-ți putem cânta unele ca acestea:

Bucură-te, rază a rugăciunii care frânge toată lucrarea cea vătămătoare;
Bucură-te, urzeală a dumnezeieștilor lucrări, care ne înveșmântează viețile;
Bucură-te, îndulcire a milostivirii dumnezeiești dintru iertarea păcatelor;
Bucură-te, smerenie care se pleacă mai mult decât ne putem noi închipui;
Bucură-te, minte sfințită prin lucrarea nesfârșită a dragostei lui Dumnezeu;
Bucură-te, om îngeresc, care prin aripile rugăciunii ne cuprinzi pe toți;
Bucură-te, trup sfințit prin sudori călugărești și sângiuiri mucenicești;
Bucură-te, sfătuire plină de lumină, prin care ni se înnoiesc sufletele;
Bucură-te, nemărginire a bunătății lucrătoare pentru cei osteniți de păcat;
Bucură-te, odihnă curată, dăruită nouă în acest veac trecător și nestatornic;
Bucură-te, mângâiere părintească prin care ne izbăvim de multe vătămări;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 8-lea

Mulțimea cea mare a gândurilor și a grijilor pământești au adâncit sufletul meu în negura uitării de sine, Preacuvioase Efrem, iar îndulcirea neîncetată dintru cele plăcute trupului îmi ține mintea robită întru cele trecătoare. Arată și spre mine mila ta, ca, fiindizbăvit dintru schingiuirea cea rea a împătimirii decele pământești, să mă fac vrednic de a grăi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Nu-i este nimănui cu ușurință să-și cunoască deplin robia față de păcat, PreacuvioasePărinte Efrem,însă prin sfintele tale mijlociri începem a vedea uneltirile cele de gând ale împătimirii de cele trecătoare. Pentru acest dar și pentru multe alte binefaceri ale tale neștiute de noi, îți mulțumim și voim a-ți grăi așa:

Bucură-te, căci viața ta ne arată neîncetat drumul către Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, bogăție care nu se lasă cunoscută decât prin mila smereniei;
Bucură-te, avere a noastră adunată în jitnița bunătății Mântuitorului;
Bucură-te, comoară sfântă, tăinuită în inimile celor osteniți și întristați;
Bucură-te, prietenie adevărată, întru care se proslăvește lumina Treimii;
Bucură-te, odaie întru care noi ne întâlnim cu darul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cumpănă care neîncetat ne părtinește cu a sa milostivire;
Bucură-te, potir întru care s-au adunat toate suspinele și durerile noastre;
Bucură-te, scară cu trepte alcătuite din credinșă, nădejde și dragoste;
Bucură-te, învățătură sfântă, pecetluită cu sângele mucenicesc;
Bucură-te, privire blândă care ne cuprinde pe toți fără a ne judeca;
Bucură-te, minte desăvârșită întru care strălucesc cugetele lui Hristos;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 9-lea

Greu suntem încercați de apăsarea întunericului minții și ne cutremurăm, socotind că viața noastră se prăvălește cu totul spre iad, Preacuvioase Efrem. De aceea, către tine ne îndreptăm și te rugăm, fii și binefăcătorul nostru, căci tu cunoști slava lui Dumnezeu și întru adevăr Îi cânți Lui: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ispitirea cea cumplită a drogurilor ne-a biruit de multe ori și primind licoarea morții am intrat prin porțile iadului, care s-au arătat ca înger de lumină. De aceea, Preacuvioase Efrem, fie-ți milă de noi, cei mult vătămați și, tămăduindu-ne, învrednicește-ne să îți putem grăi:

Bucură-te, ridicare a celor răpuși de cotropirea cea amară a drogurilor;
Bucură-te, călăuză pentru toți cei care nu știu încotro să o mai apuce;
Bucură-te, cutremur care fărâmă toate înălțările noastre de gând;
Bucură-te, sunet de clopot ce ne trezește din moartea păcatului;
Bucură-te, alinare dăruită celor copleșiți de mulțimea suspinelor;
Bucură-te, căci prin tine am ajuns să cunoaștem învierea sufletească;
Bucură-te, uimire neîncetată a celor ce sunt ajutați prin rugăciunile tale;
Bucură-te, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi, cei împovărați;
Bucură-te, voioșie întru care se înveșmântează rugăciunea roditoare;
Bucură-te, bucurie a milostivirii revărsată din lumina neapropiată;
Bucură-te, fericire nemărginită, ce nu poate fi vătămată de cele trecătoare;
Bucură-te, lumină neapusă, răsărită nouă prin dragostea lui Hristos;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 10-lea

Cu bunătatea ta nespusă, nu te sfiești să le dai mână de ajutor celor cumplit încercați de patima beției, Preacuvioase Părinte Efrem, învățându-ne pe toți cât suntem de departe de adevărata trezvie, deoarece neîncetat ne adăpăm cu drojdiile cele împuțite ale patimilor. Ridică-ne prin tainica ta lucrare, pe toți cei care am căzut în felurite patimi și ne-am pierdut puterea de a mai grăi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid de netrecut ni s-au făcut patimile prin care cu bună știință ne amețim conștiințele, socotindu-ne curați și nevinovați, Preacuvioase Efrem. Însă căutând lucrarea ta cea dezrobitoare, nădăjduim să ne izbăvim de toată minciuna lăuntrică și să-ți putem cânta așa:

Bucură-te, adevăr care nu se lasă acoperit de fățărnicia cea spurcată a minciunii;
Bucură-te, luminare a conștiințelor, întru care se vede chipul adevărat al omului;
Bucură-te, preoție întru care ai luat asupra ta mulțimea păcatelor noastre;
Bucură-te, iertare pe care am dobândit-o prin neîncetatele tale mijlociri;
Bucură-te, dezlegare din temnița și din bezna cea cumplită a patimilor;
Bucură-te, slobozire din cătușele cele însângerate ale fărădelegilor de gând;
Bucură-te, lumină neprihănită, care ne risipește negura întunericului lăuntric;
Bucură-te, răsărit de bucurie, dăruit nouă prin chinurile tale mucenicești;
Bucură-te, cruce a suspinărilor noastre, purtată spre Învierea lui Hristos;
Bucură-te, giulgiu și mahramă care stau mărturie împotriva morții sufletești;
Bucură-te, mir bineînmiresmat ce ne cheamă întru lucrarea Evangheliei;
Bucură-te, mormânt în care ți-ai tăinuit cinci veacuri învierea lăuntrică
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 11-lea

Înviforarea gândurilor trupești cuprinzându-ne și aprinzându-se în noi focul cel neostoit al păcatului, alergăm către tine, Preacuvioase Efrem, știindu-te mult folositor în lupta cu pofta cea desfrânată. Fii nouă ajutător și, curățindu-ne prin marea ta bunăvoință, învață-ne cum să ne adunăm mintea în rugăciune și să grăim Domnului: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lucruri de rușine am săvârșit, necinstindu-ne noi înșine și trupul și sufletul, Preacuvioase Efrem, iar întristarea cea amară ne-a cuprins cu totul.Te rugăm, ridică-ne către asemănarea chipului după care am fost zidiți, ca, plini de recunoștință, să-ți putem grăi unele ca acestea:

Bucură-te, întărire a minților care cu ușurință se pleacă spre păcat;
Bucură-te, înțelepciune care învață că trupul este templu al Duhului Sfânt;
Bucură-te, trudă neîncetată întru a mijloci pentru cei căzuți în desfrânare;
Bucură-te, rugăciune care aduce prospețime și în inimile noastre;
Bucură-te, curăție de gând și faptă, rodită prin osteneala păzirii minții;
Bucură-te, mucenicească suferință ce a învins toate durerile morții;
Bucură-te, înfrânare lucrătoare ce mărturisește dragostea pentru Domnul;
Bucură-te, căci întru dreapta măsură ți-ai cinstit și sufletul și trupul;
Bucură-te, cumpătare pe care ți-ai temeluit toată buna făptuire;
Bucură-te, cuptor al focului ceresc ce mistuie gândul nostru trupesc;
Bucură-te, părtășie la veșnicele biruințe ale Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, feciorie întru care s-a proslăvit taina Învierii lui Hristos
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 12-lea

Dintru înălțimea cea curată a smereniei tale te-ai pogorât până la semețiile noastre deșarte, Preacuvioase Efrem, spre a le nimici cu totul și a ne deschide calea lucrătoare a înțelepciunii adevărate. Nu înceta a fi alături de noi, ca, izbândind înlăuntrul nostru glasul conștiinței, să pricepem cum se cuvine a grăi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Lucrând neîncetat împătimirea de cele pământești, ca niște orbi ne călăuzim unii pe alții spre a cădea în groapa cea veșnică a iadului, Preacuvioase Efrem. Nu lăsa să se plinească această fărădelege ce o săvârșim împotriva veșniciei noastre, ci, scoțându-ne din robia întunericului, adu-ne întru lumina făptuirilor tale, ca să-ți putem cânta întru cunoștință:

Bucură-te, rază a strălucirii dumnezeiești, care ne scoți din cărările iadului;
Bucură-te, bun povățuitor dăruit nouă tuturor prin sfatul Treimii;
Bucură-te, veșnicie lucrătoare împotriva gândurilor noastre deșarte;
Bucură-te, cugetare sfântă întru care se limpezește mintea noastră tulbure;
Bucură-te, nepătimire care înfruntă fără preget împătimirea de avere;
Bucură-te, stăvilar ce oprește puhoiul dorințelor iubitoare de materie;
Bucură-te, cunoștință a vieții prin care se nimicesc dorințele pătimașe;
Bucură-te, slavă preacurată care spulberă slava noastră deșartă;
Bucură-te, poposire a harului dumnezeiesc în inimile noastre;
Bucură-te, plămadă sfântă ce ne înnoiește frământătura lăuntrică;
Bucură-te, vârf înalt, ascuns în norii lacrimilor de rugăciune;
Bucură-te, izvor de bucurie, ale cărui șuvoaie ne scaldă inimile;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul al 13-lea

O, Sfinte Părinte Efrem, cu multă durere venim acum către tine, rugându-te să ne ridici din asuprirea cea rea a gândurilor, a obiceiurilor și a faptelor noastre, căci cu totul ni s-au pustiit sufletele. Arată-ți și asupra noastră nespusa blândețe și putere și, scoțându-ne din robia cea întunecată, călăuzește-ne pe cărarea cea strâmtă care duce spre Împărăția Cerurilor, unde se cântă veșnicul: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zic din nou Icosul 1 și Condacul 1:

Icosul 1

Patima cea ucigașă a drogurilor a intrat ca o seceră în viața noastră, retezând tot gândul bun și putința de îndreptare și, aruncându-ne în prăpastia cea cumplită a uitării de sine, ne aflăm ca niște oameni fără de cuvinte și fără de vlagă. Tămăduiește-ne, dăruind putere sufletelor noastre, Sfinte Efrem, ca să-ți putem aduce ca prinos astfel de cuvinte:

Bucură-te, surâs al bunătății care săvârșește mulțime de minuni;
Bucură-te, pace a milostivirii ce domolește zbuciumul sufletesc;
Bucură-te, dezlegare ce slobozește sufletul din chingile păcatului;|
Bucură-te, tărie care ne scoate din ferecătura gândurilor pătimașe;
Bucură-te, fericire tăinuită în dragostea cea nemincinoasă;
Bucură-te, bunăvoință care cuprinde toate neputințele noastre;
Bucură-te, trezvie ce ne dăruiești statornicie și luare-aminte;
Bucură-te, ciutură care ne adapă din fântâna tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, alinare a cărei lucrare e împletită cu binecuvântarea;
Bucură-te, ninsoare ce ne vestești curăția luminii lui Dumnezeu;
Bucură-te, strălucire a bucuriei care pătrunde dincolo de zăbrelele păcatului
Bucură-te, cântec nou, care răsună de pe înălțimile cele pogorâtoare ale smereniei;
Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

Condacul 1

Vestea mulțimii minunilor tale a ajuns și la noi, Preacuvioase Părinte Efrem, și toți cei care am fos cuprinși de învolburarea patimilor și a relelor obiceiuri am cunoscut că găsim la tine deplină înțelegere și putere dumnezeiască grabnic lucrătoare. Pentru aceea, văzând viețile noastre schimbate întru bune nădejdi, cu umilință și recunoștință alergăm către tine și îți grăim: Bucură-te, Mare Mucenice Efrem, pace și bucurie rodite întru Duhul Sfânt!

iar apoi această rugăciune:


Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou

Cuvânt de răspuns nu am pentru toate cele pe care le-am săvîrșit, Mare Mucenice Efrem, însă cu suspinul inimii vin înaintea ta, rugându-te să-mi mijlocești iertarea de la Dumnezeu. Deschide-mi calea spre Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, pentru a dobândi plinătatea iertării și a pune început în apropierea de Domnul prin rugăciune. Păzește-mă cu acoperământul tău de toată vătămarea lăuntrică, fie că este patimă trupească, aprindere spre desfrânare, iubire de îndulcire, împătimire de cele pământești, de beție sau de droguri. Dăruiește-mi trezvia minții, ca, având în inimă pomenirea lui Dumnezeu, să cunosc și eu taina prin care și-au luminat inimile milioane de Sfinți. Ajută-mă și ocrotește-mă în fiecare zi din cele pe care le mai am de trăit pe acest pământ, ca nu cumva să fiu biruit de relele obiceiuri și de îndulcirea cea rea care vine din aducerea aminte a celor săvârșite mai înainte de vreme. Sporește-mi în inimă gândurile bune și dătătoare de viață și lumină, ca, lucrând poruncile Evangheliei, să rodească și grădina sufletului meu pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar atunci când va sosi ceasul trecerii mele în veșnicie, să-mi fii alături cu seninul surâsului tău dumnezeiesc, ca astfel să nu fiu răpus de frica cea rea, ci, întru liniștea blândeții, să trec hotarul cel de taină al acestei lumi, spre a-L slăvi de-a pururi pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

(Și se face otpustul:

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale, ale Sfântului Efrem cel Nou și ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.)

(Visited 2.392 times, 20 visits today)