Alegerea apostolului Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul

Întâia mea carte a, Teofile, am întocmit-o despre toate câte a început Iisus a face şi a învăţa până în ziua când S’a înălţat la cer, după ce prin Duhul Sfânt le-a dat porunci apostolilor pe care i-a ales, cărora după patima Sa li S’a şi arătat pe Sine viu, cu multe semne doveditoare, timp de patruzeci de zile arătându-li-Se şi vorbindu-le despre cele ale împărăţiei lui Dumnezeu.

Şi’n timp ce era împreună cu ei le-a poruncit să nu se’ndepărteze de Ierusalim, ci să aştepte făgăduinţa Tatălui „pe care aţi auzit-o de la Mine; că Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi întru Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile“.

Iar ei, adunându-se, L-au întrebat, zicând: „Doamne, oare în acest timp aşeza-vei Tu la loc împărăţia lui Israel?“

Iar El le-a zis: „Nu al vostru este să ştiţi anii sau vremile pe care Tatăl întru a Sa stăpânire le-a pus; dar putere veţi primi prin venirea peste voi a Sfântului Duh şi-Mi veţi fi Mie martori în Ierusalim şi’n toată Iudeea şi’n Samaria şi pân’ la marginea pământului“.

Şi acestea zicând, în timp ce ei priveau, S’a înălţat şi un nor L-a luat din ochii lor.

Şi privind ei, în timp ce El mergea la cer, iată că lângă ei au stat doi bărbaţi în haine albe, care au şi zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus, Care S’a înălţat de la voi la cer, aşa va şi veni, cum L-aţi văzut voi mergând la cer“.

Atunci ei s’au întors la Ierusalim de la Muntele ce se cheamă al Măslinilor, care era aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.

Şi când au intrat, s’au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru şi Ioan, Iacob şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacob al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacob.Toţi aceştia într’un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus, şi cu fraţii Lui.

Şi’n zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraţilor (iar numărul lor era ca la o sută douăzeci), a zis: „Bărbaţi fraţi, trebuia să se plinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, mai dinainte a spus-o despre Iuda, care s’a făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus. Că numărat era cu noi şi luase sorţul acestei slujiri. Aşadar, el a dobândit o ţarină din plata nedreptăţii; şi căzând, a plesnit pe la mijloc şi toate măruntaiele i s’au vărsat. Şi s’a făcut aceasta cunoscută tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, aşa încât în limba lor s’a numit ţarina aceasta Hacheldamah, adică Ţarina Sângelui. Că scris este în Cartea Psalmilor: Facă-se curtea lui pustie şi să nu aibă cine s’o locuiască! Şi: Dregătoria lui s’o ia altul!Deci trebuie ca din aceşti bărbaţi care s’au adunat cu noi în timpul cât Domnul Iisus a fost cu noi – începând de la botezul lui Ioan până în ziua în care S’a înălţat de la noi –, unul din ei să fie împreună cu noi martor al învierii Lui“.

Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia. Şi, rugându-se, au zis: „Tu, Doamne, Care cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceştia doi l-ai ales să ia locul acestei slujiri şi al apostoliei din care a căzut Iuda, ca să meargă în locul lui“.

Şi au tras la sorţi; şi sorţul a căzut pe Matia; şi el s’a rânduit împreună cu cei unsprezece apostoli.

(Faptele Apostolilor)

(Visited 13 times, 1 visits today)