Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Iisus Hristos este Mesia cel mult așteptat de întreaga omenire. În perioada Vechiului Testament au existat multe profeții care făceau referire la viața celui ce avea să se nască din Fecioară. Este important pentru noi creștinii să știm care sunt rădăcinile creștinismului ortodox, pentru a ne întări și mai mult în credință. Mai jos puteți citi profețiile din Vechiul Testament despre Mesia, împărțite pe subiecte. La fiecare subiect veți putea vedea profeția și împlinirea profeției prin texte ale cărților din Sfânta Scriptură scrise la sute de ani diferență unele de altele.

01. Samanta femeii care va zdrobi capul sarpelui

Profetia

[Facerea 3:15] Duşmănie voi pune între tine şi între femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi va zdrobi capul, iar tu îi vei înţepa călcâiul.

Implinirea

[Galateni 4:4] Iar când a venit plinirea vremii, Dumnezeu, a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, …

[Evrei 2:14] Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtaşi sângelui şi trupului, în acelaşi fel şi El S-a împărtăşit de acestea, ca să surpe prin moartea Sa pe cel ce are stăpânirea morţii, adică pe diavolul, …

[Evrei 2:15] Şi să izbăvească pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa.

[Coloseni 1:13] El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, …

[Apocalipsa 20:10] Şi diavolul, care-i amăgise, a fost aruncat în iezerul de foc şi de pucioasă, unde este şi fiara şi proorocul mincinos, şi vor fi chinuiţi acolo, zi şi noapte, în vecii vecilor.

02. Urmasul lui Avraam: samanta in care toate neamurile vor fi binecuvantate

Profetia

[Facerea 12:3] Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului

[Facerea 22:18] Şi se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului, pentru că ai ascultat glasul Meu.

[Facerea 26:4] Voi înmulţi pe urmaşii tăi ca stelele cerului şi voi da urmaşilor tăi toate ţinuturile acestea; şi se vor binecuvânta întru urmaşii tăi toate popoarele pământului, …

Implinirea

[Matei 1:1] Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

[Evrei 2:16] Căci, într-adevăr, nu a luat firea îngerilor, ci sămânţa lui Avraam a luat.

03. Urmasul lui Isaac

Profetia

[Facerea 17:19] Iar Dumnezeu a răspuns lui Avraam: “Adevărat, însăşi Sarra, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-i vei pune numele Isaac şi Eu voi încheia cu el legământul Meu, legământ veşnic: să-i fiu Dumnezeu lui şi urmaşilor lui … .

Implinirea
[Luca 3:34] Fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avraam, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, …

04. Urmasul lui Iacov

Profetia

[Numerii 24:17] Îl văd, dar acum încă nu este; îl privesc, dar nu de aproape; o stea răsare din Iacov; un toiag se ridică din Israel şi va lovi pe căpeteniile Moabului şi pe toţi fiii lui Set îi va zdrobi.

[Numerii 24:19] Din Iacov se va scula Cel ce va stăpâni cu putere şi va pierde pe cei ce vor rămâne în cetate.

Implinirea

[Matei 1:2] Avraam a născut pe Isaac; Isaac a născut pe Iacov; Iacov a născut pe Iuda şi pe fraţii lui; …

05. Vine din tribul lui Iuda

Profetia

[Facerea 49:10] Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.

Implinirea

[Luca 3:33] Fiul Aminadav, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esrom, fiul lui Fares, fiul lui Iuda.

06. Urmas pe tronul lui David

Profetia

[Isaia 9:6] Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

Implinirea

[Luca 1:32] Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

07. Uns si Vesnic

Profetia

[Daniel 9:25] Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare.

[Psalmi 44:9] Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceasta Te-a uns pe Tine, Dumnezeul Tău, cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

[Psalmi 44:10] Smirna şi aloea îmbălsămează veşmintele Tale;

[Psalmi 101:25] Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, că anii Tăi, Doamne, sunt din neam în neam.

[Psalmi 101:27] Acelea vor pieri, iar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină se vor învechi şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.

[Psalmi 101:28] Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor împuţina.

Implinirea

[Luca 1:33] Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

[Evrei 1:9] Iubit-ai dreptatea şi ai urât fărădelegea; pentru aceea Te-a uns pe Tine, Dumnezeule, Dumnezeul Tău cu untdelemnul bucuriei, mai mult decât pe părtaşii Tăi.

[Evrei 1:12] Şi ca un pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate. Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi.

08. Nascut in Betleem

Profetia

[Miheia 5:1] Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar obârşia Lui este dintru început, din zilele veşniciei.

Implinirea

[Luca 2:4] Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David.

[Luca 2:5] Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată.

[Luca 2:7] Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei.

09. Vremea Nasterii Lui

Profetia

[Daniel 9:25] Să ştii şi să înţelegi că de la ieşirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului şi până la Cel-Uns – Cel-Vestit – sunt şapte săptămâni şi şaizeci şi două de săptămâni; şi din nou vor fi zidite pieţele şi zidul din afară, în vremuri de strâmtorare.

Implinirea

[Luca 2:1] În zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea.

[Luca 2:2] Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria.

10. Nascut din Fecioara

Profetia

[Isaia 7:14] Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.

Implinirea

[Luca 1:26] Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, …

[Luca 1:27] Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

[Luca 1:30] Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

[Luca 1:31] Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.

11. Uciderea pruncilor

Profetia

[Ieremia 31:15] Aşa zice Domnul: “Glas se aude în Rama, bocet şi plângere amară. Rahila îşi plânge copiii şi nu vrea să se mângâie de copiii săi, pentru că nu mai sunt”.

Implinirea

[Matei 2:16] Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte şi, trimiţând a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai jos, după timpul pe care îl aflase de la magi.

[Matei 2:17] Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia proorocul:

[Matei 2:18] “Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată pentru că nu sunt”.

12. Fuga in Egipt

Profetia

[Osea 11:1] Când Israel era tânăr, Eu îl izbeam, şi din Egipt am chemat pe fiul Meu.

Implinirea

[Matei 2:13] După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.

[Matei 2:14] Şi sculându-se, a luat, noaptea, Pruncul şi pe mama Lui şi a plecat în Egipt.

[Matei 2:15] Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin proorocul: “Din Egipt am chemat pe Fiul Meu”.

13. I s-a pregatit calea

Profetia

[Isaia 40:3] Un glas strigă: “În pustiu gătiţi calea Domnului, drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului nostru.

[Isaia 40:4] Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi netede.

[Isaia 40:5] Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va vedea căci gura Domnului a grăit”.

Implinirea

[Luca 3:3] Şi a venit el în toată împrejurimea Iordanului, propovăduind botezul pocăinţei, spre iertarea păcatelor.

[Luca 3:4] Precum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia proorocul: “Este glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui.

[Luca 3:5] Orice vale se va umple şi orice munte şi orice deal se va pleca; căile cele strâmbe se vor face drepte şi cele colţuroase, drumuri netede.

[Luca 3:6] Şi toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu”.

14. Are un Inaintemergator

Profetia

[Maleahi 3:1] “Iată, Eu trimit pe îngerul Meu şi va găti calea înaintea feţei Mele şi va veni îndată în templul Său Domnul pe Care Îl căutaţi şi Îngerul legământului pe Care voi Îl doriţi. Iată, vine!”, zice Domnul Savaot.

Implinirea

[Luca 7:24] Iar, după ce trimişii lui Ioan au plecat, El a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să priviţi, în pustie? Oare trestie clătinată de vânt?

[Luca 7:25] Dar ce aţi ieşit să vedeţi? Oare om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine scumpe şi petrec în desfătare sunt în casele regilor.

[Luca 7:26] Dar ce-aţi ieşit să vedeţi? Oare prooroc? Da! Zic vouă: şi mai mult decât un prooroc.

[Luca 7:27] Acesta este cel despre care s-a scris: “Iată trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu care va găti calea Ta, înaintea Ta”.

15. Precedat de Ilie

Profetia

[Maleahi 3:23] Iată că Eu vă trimit pe Ilie proorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; …

Implinirea

[Matei 11:13] Toţi proorocii şi Legea au proorocit până la Ioan.

[Matei 11:14] Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină.

16. Numit Fiul lui Dumnezeu

Profetia

[Iasaia 9:5] Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie.

[Psalmi 2:7] Domnul a zis către Mine: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut! …

Implinirea

[Matei 3:17] Şi iată glas din ceruri zicând: “Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit”.

17. Slujeste in Galileea

Profetia

[Isaia 9:1] Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi.

[Isaia 9:2] Tu vei înmulţi poporul şi vei spori bucuria lui. El se va veseli înaintea Ta, cum se bucură oamenii în timpul secerişului şi se veselesc la împărţirea prăzilor.

Implinirea

[Matei 4:12] Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea.

[Matei 4:13] Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, …

[Matei 4:14] Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice:

[Matei 4:15] “Pământul lui Zabulon şi pământul lui Neftali spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor;

[Matei 4:16] Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit“.

18. Ravna pentru Casa lui Dumnezeu

Profetia

[Psalmi 68:11] Că râvna casei Tale m-a mâncat şi ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea.

Implinirea

[Ioan 2:14] Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.

[Ioan 2:15] Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.

[Ioan 2:16] Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.

[Ioan 2:17] Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: “Râvna casei Tale mă mistuie”.

19. Vorbeste in pilde

Profetia

[Psalmi 77:2] Deschide-voi în pilde gura mea, spune-voi cele ce au fost dintru început, …

[Isaia 6:9] Şi El a zis: “Du-te şi spune poporului acestuia: Cu auzul veţi auzi şi nu veţi înţelege şi, uitându-vă, vă veţi uita, dar nu veţi vedea.

[Isaia 6:10] Că s-a învârtoşat inima poporului acestuia şi cu urechile sale greu a auzit şi ochii săi i-a închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi cu urechile să audă şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă la Mine şi să-l vindec“.

Implinirea

[Matei 13:13] De aceea le vorbesc în pilde, că, văzând, nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu înţeleg.

[Matei 13:14] Şi se împlineşte cu ei proorocia lui Isaia, care zice: “Cu urechile veţi auzi, dar nu veţi înţelege, şi cu ochii vă veţi uita, dar nu veţi vedea“.

[Matei 13:15] Căci inima acestui popor s-a învârtoşat şi cu urechile aude greu şi ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă, şi Eu să-i tămăduiesc pe ei.

[Matei 13:34] Toate acestea le-a vorbit Iisus mulţimilor în pilde, şi fără pildă nu le grăia nimic,

[Matei 13:35] Ca să se împlinească ce s-a spus prin proorocul care zice: “Deschide-voi în pilde gura Mea, spune-voi cele ascunse de la întemeierea lumii“.

20. Va tamadui inimile zdrobite

Profetia

[Isaia 61:1] Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiţi slobozire şi celor prinşi în război libertate;

[Isaia 61:2] Să dau de ştire un an de milostivire al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru;

[Isaia 61:3] Să mângâi pe cei întristaţi; celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenuşă, untdelemn de bucurie în loc de veşminte de doliu, slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi numiţi: stejari ai dreptăţii, sad al Domnului spre slăvirea Lui.

Implinirea

[Luca 4:18] “Duhul Domnului este peste Mine, pentru care M-a uns să binevestesc săracilor; M-a trimis să vindec pe cei zdrobiţi cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea şi celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsaţi,

[Luca 4:19] Şi să vestesc anul plăcut Domnului”.

[Luca 4:21] Şi El a început a zice către ei: Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre.

21. Respins de ai Sai (de evrei)

Profetia

[Isaia 53:3] Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă.

Implinirea

[Ioan 1:11] Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.

[Luca 23:18] Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba, …

22. Va fi Profetul

Profetia

[Deuteronomul 18:15] Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi.

[Deuteronomul 18:18] Eu le voi ridica Prooroc din mijlocul fraţilor lor, cum eşti tu, şi voi pune cuvintele Mele în gura Lui şi El le va grăi tot ce-I voi porunci Eu.

Implinirea

[Ioan 6:14] Iar oamenii văzând minunea pe care a făcut-o, ziceau: Acesta este într-adevăr Proorocul, Care va să vină în lume.

[Ioan 7:40] Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.

[Luca 24:19] El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.

[Fapte 3:20] Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos,

[Fapte 3:21] Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac.

23. Preot dupa randuiala lui Melchisedec

Profetia

[Psalmi 109:4] Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: “Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec”.

Implinirea

[Evrei 5:5] Aşa şi Hristos nu S-a preaslăvit pe Sine însuşi, ca să Se facă arhiereu, ci Cel ce a grăit către El: “Fiul Meu eşti Tu, Eu astăzi Te-am născut”.

[Evrei 5:6] În alt loc se zice: “Tu eşti Preot în veac după rânduiala lui Melchisedec”.

[Evrei 5:10] Iar de Dumnezeu a fost numit: Arhiereu după rânduiala lui Melchisedec.

24. Intrarea triumfala in Ierusalim

Profetia

[Zaharia 9:9] Bucură-te foarte, fiica Sionului, veseleşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei.

Implinirea

[Marcu 11:7] Şi au adus mânzul la Iisus şi şi-au pus hainele pe el şi Iisus a şezut pe el.

[Marcu 11:9] Iar cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau pe urmă strigau, zicând: Osana! Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului!

[Marcu 11:11] Şi a intrat Iisus în Ierusalim şi în templu şi, privind toate în jur şi vremea fiind spre seară, a ieşit spre Betania cu cei doisprezece.

25. Laudat de copii

Profetia

[Psalmi 8:2] Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.

Implinirea

[Matei 21:15] Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,

[Matei 15:16] Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă?

26. Nu este crezut

Profetia

[Isaia 53:1] Cine va crede ceea ce noi am auzit şi braţul Domnului cui se va descoperi?

Implinirea

[Ioan 12:37] Şi, deşi a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în El, …

[Ioan 12:38] Ca să se împlinească cuvântul proorocului Isaia, pe care l-a zis: “Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Şi braţul Domnului cui s-a descoperit?

27. Tradat de un prieten

Profetia

[Psalmi 40:9] Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul.

Implinirea

[Marcu 14:10] Iar Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la arhierei ca să li-L dea pe Iisus.

[Marcu 14:20] Iar El le-a zis: Unul dintre cei doisprezece, care întinge cu Mine în blid.

[Marcu 14:21] Că Fiul Omului merge precum este scris despre El; dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul Omului. Bine era de omul acela dacă nu s-ar fi născut.

28. Vandut pe treizeci de arginti

Profetia

[Zaharia 11:12] Şi le-am zis: “Dacă socotiţi cu cale, daţi-Mi simbria, iar dacă nu, să nu Mi-o plătiţi. Şi Mi-au cântărit simbria Mea treizeci de arginţi.”

Implinirea

[Matei 26:14] Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, ducându-se la arhierei,

[Matei 26:15] A zis: Ce voiţi să-mi daţi şi eu Îl voi da în mâinile voastre? Iar ei i-au dat treizeci de arginţi.

29. Acuzat de martori mincinosi

Profetia

[Psalmi 34:10] S-au sculat martori nedrepţi şi de cele ce nu ştiam m-au întrebat.

Implinirea

[Marcu 14:56] Că mulţi mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se potriveau.

30. Tacut in fata invinuirilor

Profetia

[Isaia 53: 7] Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa.

Implinirea

[Marcu 15:4] Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta.

[Marcu 15:5] Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira.

31. Scuipat si batut

Profetia

[Isaia 50:6] Spatele l-am dat spre bătăi şi obrajii mei spre pălmuiri, şi fata Mea nu am ferit-o de ruşinea scuipărilor.

Implinirea

[Matei 26:67] Şi au scuipat în obrazul Lui, bătându-L cu pumnii, iar unii Îi dădeau palme,

32. Urat fara temei

Profetia

[Psalmi 34:11] Răsplătit-au mie rele pentru bune şi au vlăguit sufletul meu.

[Psalmi 34:18] Să nu se bucure de. mine cei ce mă duşmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar şi fac semn cu ochii.

Implinirea

[Ioan 15:24] De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea; dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.

[Ioan 15:25] Dar (aceasta), ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: “M-au urât pe nedrept“.

33. Moare pentru mantuirea noastră

Profetia

[Isaia 53:5] Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.

Implinirea

[Romani 5:6] Căci Hristos, încă fiind noi neputincioşi, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioşi.

[Romani 5:7] Căci cu greu va muri cineva pentru un drept; dar pentru cel bun poate se hotărăşte cineva să moară.

[Romani 5:8] Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.

34. Rastignit impreuna cu raufacatorii

Profetia

[Isaia 53:12] Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa.

Implinirea

[Marcu 15:27] Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui.

[Marcu 15:28] Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit.

35. Strapunse mainile si picioarele

Profetia

[Zaharia 12:10] Atunci voi vărsa peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului duh de milostivire şi de rugăciune, şi îşi vor aţinti privirile înspre Mine, pe Care ei L-au străpuns şi vor face plângere asupra Lui, cum se face pentru un fiu unul născut şi-L vor jeli ca pe cel întâi născut.

[Psalmi 21:18] Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele.

Implinirea

[Ioan 20:20] Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.

[Ioan 20:25] Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.

36. Dispretuit, hulit si batjocorit

Profetia

[Psalmi 21:7] Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul zicând:

[Psalmi 21:8] “Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el”.

Implinirea

[Luca 23:35] Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu.

[Matei 27:39] Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-şi capetele, …

37. Este chinuit de sete

Profetia

[Psalmi 21:16] Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât.

Implinirea

[Ioan 19:28] După aceea, ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete.

38. Ii este dat otet sa bea

Profetia

[Psalmi 68:25] Şi mi-au dat spre mâncarea mea fiere şi în setea mea m-au adăpat cu oţet.

Implinirea

[Matei 27:34] I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; şi, gustând, nu a voit să bea.

[Matei 27:48] Şi unul dintre ei, alergând îndată şi luând un burete, şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie, Îi da să bea.

39. Ocarat

Profetia

[Psalmi 68:9] Că pentru Tine am suferit ocară, acoperit-a batjocura obrazul meu.

Implinirea

[Matei 27:44] În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El.

[Romani 15:3] Că şi Hristos n-a căutat plăcerea Sa, ci, precum este scris: “Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au căzut asupra Mea”.

40. Se roaga pentru dusmani

Profetia

[Psalmi 108:3] În loc să mă iubească, mă cleveteau, iar eu mă rugam.

Implinirea

[Luca 23:34] Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. …

41. S-au tras sorti pentru camasa Lui

Profetia

[Psalmi 21:20] Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.

Implinirea

[Marcu 15:24] Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să ia.

[Ioan 19:23] După ce au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat hainele Lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, şi cămaşa. Dar cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime.

[Ioan 19:24] Deci au zis unii către alţii: Să n-o sfâşiem, ci să aruncăm sorţii pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: “Împărţit-au hainele Mele loruşi, şi pentru cămaşa Mea au aruncat sorţii“. Aşadar ostaşii acestea au făcut.

42. Parasit de Dumnezeu

Profetia

[Psalmi 21:1] Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? …

Implinirea

[Marcu 15:34] Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?

[Matei 27:46] Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?

43. Nu va avea nici un os zdrobit

Profetia

[Psalmi 33:19] Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.

Implinirea

[Ioan 19:33] Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele.

[Ioan 19:36] Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: “Nu I se va zdrobi nici un os“.

44. Inmormantat laolalta cu cei bogati

Profetia

[Isaia 53:9] Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui.

Implinirea

[Matei 27:57] Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care şi el era un ucenic al lui Iisus.

[Matei 27:58] Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.

[Matei 27:59] Şi Iosif, luând trupul, l-a înfăşurat în giulgiu curat de in,

[Matei 27:60] Şi l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, şi, prăvălind o piatră mare la uşa mormântului, s-a dus.

45. Invie din morti

Profetia

[Psalmi 15:10] Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea.

[Psalmi 48:14] Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei.

[Psalmi 48:16] Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca.

Implinirea

[Marcu 16:6] Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.

[Marcu 16:7] Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.

[Fapte 2:31] Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui şi nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.

[Corinteni 15:4] Şi că a fost îngropat şi că a înviat a treia zi, după Scripturi;

46. Se va inalta la dreapta lui Dumnezeu

Profetia

[Psalmi 109:1] Zis-a Domnul Domnului Meu: “Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale”.

Implinirea

[Marcu 16:9] Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.

[Marcu 14:62] Iar Iisus a zis: Eu sunt şi veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta Celui Atotputernic şi venind pe norii cerului.

[Coloseni 3:1] Aşadar, dacă aţi înviat împreună cu Hristos, căutaţi cele de sus, unde se află Hristos, şezând de-a dreapta lui Dumnezeu; …

[Efeseni 1:20] Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri, …

[Evrei 1:3] Care, fiind strălucirea slavei şi chipul fiinţei Lui şi Care ţine toate cu cuvântul puterii Sale, după ce a săvârşit, prin El însuşi, curăţirea păcatelor noastre, a şezut de-a dreapta slavei, întru cele prea înalte, …

[Evrei 8:1] Lucru de căpetenie din cele spuse este că avem astfel de Arhiereu care a şezut de-a dreapta tronului slavei în ceruri, …

[Evrei 10:12] Acesta dimpotrivă, aducând o singură jertfă pentru păcate, a şezut în vecii vecilor, de-a dreapta lui Dumnezeu, …

[Evrei 12:2] Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

[Fapte 7:55] Iar Ştefan, fiind plin de Duh Sfânt şi privind la cer, a văzut slava lui Dumnezeu şi pe Iisus stând de-a dreapta lui Dumnezeu.

[Fapte 7:56] Şi a zis: Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu!

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești