Cu adevărat, foarte bună este vremea postului, pe care ai dat-o, Hristoase, tuturor credincioșilor spre îndepărtarea păcatelor!

Gânduri ale Sfinților Părinți la începutul Postului Mare, extrase din cântările Triodului.

Crucea Domnului este înfrânarea a toată desfătarea, și lege de postire celor ce se închină ei fără încetare. Că cei ce privesc neîncetat la Cel ce s-a pironit pe ea, își răstignesc trupul împreună cu patimile și poftele. Pentru aceasta să ne sârguim să ne facem și noi curați prin post; să ne împărtășim cu Cel ce S-a împărtășit nouă cu iubirea de oameni prin Pătimiri și dintru a Sa nepătimire a împărțit firii noastre, Cel ce are mare milă.

Pe Strugurele cel preacopt, pe Care nelucrat L-ai purtat în pântece, Curată, dacă L-ai văzut spânzurat pe lemn, plângând te-ai tânguit și ai strigat: Fiule, pentru mine ceea ce Te-am născut, picură dulceață, Făcătorule de bine, prin care să se curățească toată beția patimilor, cu dumnezeieștile mângâieri, ca un milostiv.

Iată, frumusețea pocăinței preschimbă sufletele cu venirea Postului. Să intrăm în el cu trezvie noi, credincioșii, ca să luăm dezlegare păcatelor.

Având să intrăm prin ușa Postului, te rugăm pe tine, ușa lui Dumnezeu, Stăpână, să intri împreună cu robii tăi și să ne lărgești cu adevărat gândurile și cugetele, ca să facem voile cele mântuitoare.

Post, lacrimi, rugăciuni și deprinderi smerite să aducel Celui ce S-a smerit să aducem Celui ce S-a smerit pentru noi, ca în ziua postirii să ne dea iertare de cele ce am greșit.

Postind, Răscumpărătorul ne-a hotărât nouă această vreme curățitoare de spurcăciunile sufletești. Deci să ne apropiem credincioșii cu inimă fierbinte, ca să luăm iertare.

Iată vremea postului îți arată lumina mântuirii, nu te lenevi, o suflete al meu, văzând că Dumnezeu rabdă îndelung; ci srtigă cu deadinsul Preabunule, miluește-mă.

Cuptorul pocăinței să-l aprindem cu osârdie, și în el să ardem toate desfătările trupului și să ne rugăm Celui bogat întru milă, să nu luăm încercarea focului celui ce va să fie, strigând: Preoți binecuvântați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Vremea postului ce vine ne va fi nouă îndemn a părăsi tot păcatul. Ci să nu ne moleșim, nici cu lene să alergăm, ca în scurte și în puține zile să splălăm spurcăciunile cele de mulți ani; cu umilința inimii, pe unul Dumnezeul nostru lăudând întru toți vecii.

Astăzi darul Postului raze de soare revarsă tuturor, curățind mai întâi întunericul cel din păcat. Deci, cei cuprinși de multe feluri de patimi, cu bucurie apropiindu-ne, să primim darul cu dragoste strigând: Pe Domnul lăudați-L, și-L preaînălțați întru toți vecii.

Legea postului lepădând, am alunecat în groapa păcatului. Deci trebuia să fie Postul de acum, ca săvârșindu-l noi, Îndurate, să ne trimiți nouă dar din cer și pace bogată, celor ce strigă: Pe Domnul lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Iată, vremea cea luminătoare a venit, ziua ce sfântă a strălucit. Fugi de întunecatele tale patimi, o suflete, și primește razele care te povățuiesc la lumină, bea umilința ca pe niște vin, veselește-te și urăște beția desfătărilor.

Cu adevărat, foarte bună este vremea postului, pe care ai dat-o, Hristoase, tuturor credincioșilor spre îndepărtarea păcatelor, spre iertarea cea de mântuire și spre primirea darurilor; întru care Te rugăm, Mântuitorule, fă-ne părtași pe toți bunătăților tale.

Sosit-a acum sfânta intrare a pocăinței, luminând sufletele tuturor celor ținuți întru întunericul păcatelor. Pentru aceasta, suflete al meu, abătându-te de la întunecarea sațiului poftelor, sârguiește-te a afla acolo desfătarea cea veșnică.

Venind acum purtătorul de lumină post, ne cheamă la masă de nevoințe.

Mai înainte de Crucea cea mântuitoare păcatul împărățind, păgânătatea stăpânind, desfătarea cea trupească a oamenilor era fericită și poftele cele trupești puțini le defăimau; iar când s-a petrecut taina Crucii și s-a stins tirania diavolilor, cu cunoștința de Dumnezeu, cereasca virtute petrece pe pământ. Pentru aceasta postul se cinstește, înfrânarea strălucește, rugăciunea se săvârșește, și mărturie este vremea aceasta care ni s-a dat de la Hristos Dumnezeu, Cel ce s-a răstignit spre mântuirea sufletelor noastre.

Sursa: Triodul, Editura Institului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2010, pp. 76-86

(Visited 5 times, 1 visits today)