O călătorie în Noul Testament căutându-l pe Iisus Hristos (50 de adevăruri)

Vă invit la o călătorie scurtă dar fascinantă în Noul Testament, pentru a afla cine este Iisus Hristos. Am selectat 50 de căi către a afla cine este El din propriile-i afirmații și din scrierile sfinților evangheliști și a sfinților apostoli. Despre Iisus Hristos am putea găsi nu 50, ci 500, 5000, sau 5 milioane, ba chiar infinite căi către El, căci toate căile Scripturii și ale Creației duc către El, Rațiunea rațiunilor. Toată Scriptura și toată Sfânta Tradiție are drept cheie de înțelegere a toate pe Iisus Hristos. Ortodoxia toată este Iisus Hristos. Biserica toată este Iisus Hristos. El este totul în toate.

Pe ici pe colo mai sunt și sporadic citări din Vechiul Testament pentru a întări pe cele din Noul Testament.

Citiți și: Profeții din Vechiul Testament despre Iisus Hristos, Mesia cel mult așteptat de tot Universul

Cuprinsul
Doar cuprinsul dacă-l veți citi veți avea folos sufletesc

1. Iisus Hristos este Dumnezeu care S-a coborât din cer și S-a făcut om ca și noi

Ce minune! Ce taină! Ce bucurie! Dumnezeu a coborât din cer printre noi oamenii, pe pământ, S-a făcut om și a trăit în mijlocul nostru până la moartea și învierea și înălțarea Lui.

1 Ioan, Cap. 5, 20

Ştim iarăşi că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat nouă pricepere, ca să cunoaştem pe Dumnezeul cel adevărat; şi noi suntem în Dumnezeul cel adevărat, adică întru Fiul Său Iisus Hristos. Acesta este adevăratul Dumnezeu şi viaţa de veci.

Mică explicație despre Dumnezeu – Sfânta Treime

Dumnezeu este Unul în ființă și Trei Persoane.

Dumnezeu = Sfânta Treime = Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cele trei Persoane sunt egale și nedespărțite. Cele Trei Persoane sunt Una sunt în ființă, adică în Dumnezeire. Asta înseamnă că Tatăl este Dumnezeu, dar nu fără Fiul și Duhul Sfânt. Fiul este Dumnezeu, dar nu fără Tatăl și Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, dar nu fără Tatăl și Fiul. Tot ce lucrează fiecarea Persoană a Sfintei lucrează împreună cu celelalte două, și în nimic nu sunt despărțite.

Prin urmare exprimarea corect dogmatică ar fi așa: Fiul lui Dumnezeu S-a coborât din cer și S-a făcut om ca și noi. Dar în Fiul lui Dumnezeu este toată Dumnezeirea, deci putem spune fără să greșim că Dumnezeu S-a coborât din cer și S-a făcut om.

Evanghelia după Matei, cap. 16, 16

Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.

2. Iisus este Fiul cel iubit al Tatălui

Evanghelia după Luca, Cap. 3, 22

Şi S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, şi s-a făcut glas din cer: Tu eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

Evanghelia după Luca, cap. 9, 35

Şi glas s-a făcut din nor, zicând: Acesta este Fiul Meu cel ales, de acesta să ascultaţi!

3. Iisus Hristos este Dumnezeu și om în același timp, nedespărțit și neamestecat

Filipeni, cap. 2, 6-8

Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu, ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.

Iisus Hristos este în același timp Dumnezeu și om. În aceeași Persoană veșnică a Fiului lui Dumnezeu din ceruri s-au unit Dumnezeirea toată și umanitatea toată. Când spunem că este om spunem că a fost întru totul asemenea nouă oamenilor, în afară de păcat. Când spunem că este Dumnezeu spunem că este întru totul Dumnezeu asemenea Sfintei Treimi.

Nu putem vorbi că El este Dumnezeu fără să spunem că este în același timp întru toate și om. Nu putem spune că este doar om pentru că este în același timp întru toate și Dumnezeu.

Sf. Iustin Popovici spunea așa: Iisus Hristos le făcea pe toate cele omenești dumnezeiește și pe toate cele omenești dumnezeiește. În toate acțiunile Lui, Iisus Hristos lucrează concomitent și complementar Dumnezeirea Sa cu umanitatea Sa.

4. Numele lui Iisus este cel mai puternic nume din Univers

Înainte de întrupare: Fiul lui Dumnezeu

Corect ar fi ca atunci când ne referim la tot ce a făcut Iisus înainte de a Se întrupa să folosim numele „Fiul lui Dumnezeu”.

După Întrupare: Iisus Hristos

Numele de Iisus l-a primit ca om după ce a venit pe pământ și S-a născut.

1. [Numele] Iisus.

E numele pe care arhanghelul Mihail i-a poruncit lui Iosif să-l pună pruncului născut de Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu Maria (Matei 1, 21).

În percepția noastră umană, numele Iisus trimite mai mult la umanitea Lui.

2. [Apelativul] Hristos / Mesia.

Înseamnă „cel Uns” în greacă, iar în ebraică este „Mesia”. Ori că spunem Hristos ori spunem Mesia, este același lucru. Acest nume este mai mult un apelativ. E ca și cum ai spune Andrei Tâmplarul sau Marian Ciobanul. Acest apelativ arată cine era acest Iisus. La vremea respectiv oamenii primeau doar un singur nume, dar că să fie ușor să-i diferențiem noi de alți oameni cu același nume (de ex. Iisus al lui Navi) atunci folosim și apelativul Hristos (Mesia).

Mesia însemna cel așteaptat, cel promis, alesul Domnului, Unsul Domnului…

Evanghelia după Ioan, cap. 1, 41

Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, şi i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuieşte: Hristos).

Evanghelia după Luca, Cap. 23, 35

Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu.

Numele Hristos sau Mesia trimite mai mult la Dumnezeirea Lui.

În numele lui Iisus toți și toate se pleacă. Nu există nume mai puternic în lume decât numele Lui.

Filipeni, cap. 2, 9-11

Pentru aceea, şi Dumnezeu L-a preaînălţat şi I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Şi să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu-Tatăl.

3. Iisus este Emanuael

În Vechiul Testament Iisus Hristos a primit și numele de Emanuael

Isaia, cap. 7, 14

Pentru aceasta Domnul meu vă va da un semn: Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel.

5. Iisus Hristos NU „se dezbracă” de umanitatea Sa niciodată. Fiul lui Dumnezeu S-a făcut om și rămâne om în veșnicie.

Dumnezeu nu S-a făcut om doar temporar, pentru a ne ajuta pe noi oamenii căzuți în păcat, ci S-a făcut om ca să rămână așa în veșncie.

Prin asta ne arată cât de mult cinstește El pe om, făcându-Se asemenea nouă și rămânând veșnic așa. Ca dialogul dintre El și noi să fie la același nivel. Să nu ne simțim copleșiți în relație cu El de atotputernicia și măreția Lui. Să ne stimuleze să venim spre El, să-L căutăm cu drag ca un frate, ca un părinte, ca o mamă.

Faptele Apostolilor, cap. 1, 9-11

Şi acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălţat şi un nor L-a luat de la ochii lor. Şi privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbaţi au stat lângă ei, îmbrăcaţi în haine albe, care au şi zis: Bărbaţi galileieni, de ce staţi privind la cer? Acest Iisus care S-a înălţat de la voi la cer, astfel va şi veni, precum L-aţi văzut mergând la cer.

1 Timotei, Cap. 3, 16

Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.

6. Chiar dacă omul nu cădea în păcat Dumnezeu tot S-ar fi făcut om

A se face Dumnezeu om era în planul Lui din veșnicie, știind toate dinainte, inclusiv căderea oamenilor și toate cele rele și bune ale lor. Chiar dacă omul nu cădea în păcat, Fiul lui Dumnezeu tot s-ar fi întrupat ca om, ca să ofere oamenilor toate darurile Dumnezeirii.

2 Timotei cap. 1, 9

El ne-a mântuit şi ne-a chemat cu chemare sfântă, nu după faptele noastre, ci după a Sa hotărâre şi după harul ce ne-a fost dat în Hristos Iisus, mai înainte de începutul veacurilor

Efeseni, Cap. 1, 4

Precum întru El ne-a şi ales, înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără de prihană înaintea Lui…

7. Oricine vrea să-L întâlnescă pe Dumnezeu aici pe pământ, la judecata universală sau în ceruri îl va întâlni ca om în Iisus Hristos

Să nu vă așteptați să-L întâlniți pe Dumnezeu în ceruri altfel decât în persoana lui Iisus Hristos.

Cine e curios să vadă pe Tatăl sau pe Duhul Sfânt, sau cine e curios să vadă toată Sfânta Treime, o va vedea în Iisus Hristos.

Iisus Hristos este imaginea sau descoperirea maximă a Sfintei Treime în lume. Dumnezeu S-a arătat nouă, și S-a descoperit total lumii întregi. Cum? În Iisus Hristos. Cu cât îl vom cunoaște mai mult pe Iisus Hristos, cu atât vom descoperi în El mai mult pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, adică toată Sfânta Treime.

Evanghelia după Ioan, Cap. 14, 9

Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl?

2 Corinteni, Cap. 4, 4

În care Dumnezeul veacului acestuia a orbit minţile necredincioşilor, ca să nu le lumineze lumina Evangheliei slavei lui Hristos, Care este chipul lui Dumnezeu.

Coloseni, cap. 1, 15

Acesta este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, mai întâi născut decât toată făptura.

8. Iisus Hristos este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul (plinătatea, ținta, țelul) a toate. Iisus este Cel dintâi și Cel de pe urmă

Apocalipsa, cap. 1: 8, 17

Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul. Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca un mort. Şi El a pus mâna dreaptă peste mine, zicând: Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă…

Apocalipsa, Cap. 2, 8

Iar îngerului Bisericii din Smirna, scrie-i: Acestea zice Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel care a murit şi a înviat:

Evanghelia după Ioan, Cap. 8, 58

Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.

9. Iisus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Logosul Tatălui (rațiunea tuturor rațiunilor)

Evanghelia după Ioan, cap. 1, 1-2

La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

Apocalipsa, Cap. 19, 13

Şi este îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge şi numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu.

Ioan, Cap. 17, 5

Şi acum, preaslăveşte-Mă Tu, Părinte, la Tine Însuţi, cu slava pe care am avut-o la Tine, mai înainte de a fi lumea.

1 Ioan, Cap. 1, 1-2

Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit şi mâinile noastre au pipăit despre Cuvântul vieţii, și Viaţa s-a arătat şi am văzut-o şi mărturisim şi vă vestim Viaţa de veci, care era la Tatăl şi s-a arătat nouă.

Ioan, Cap. 8, 58

Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam.

Coloseni, Cap. 1, 17

El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate.

10. Iisus Hristos este Creatorul lumii

În Evanghelia după Ioan ni se spune clar că toate S-au făcut prin El. Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt au creat lumea întreagă și pe noi oamenii.

Evanghelia după Ioan, cap. 1, 3

Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut.

Coloseni, cap. 1, 16

…că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.

Isaia, cap. 40, 25

Nu ştii tu, sau n-ai aflat tu că Domnul este Dumnezeu veşnic, Care a făcut marginile pământului, Care nu oboseşte şi nici nu Îşi sleieşte puterea? Că înţelepciunea Lui este nemărginit de adâncă?

11. Iisus Hristos este Salvatorul (Mântuitorul) lumii

El ne-a creat fără să ne ceară acordul. El ne-a adus la existență din iubire. De la El am primit existența naturală, firească. Dar tot El este cel ce ne oferă existența fericită. Cine vrea să fie fericit își va găsi fericirea și viața în Iisus Hristos.

„Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor. (…) Cuvântul era Lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume.” (Ioan 1: 4, 9)

El este Mântuitorul nostru:

1 Timotei cap. 4, 10

Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.

Apocalipsa, cap. 5, 9

Și cântau o cântare nouă, zicând: Vrednic eşti să iei cartea şi să deschizi peceţile ei, fiindcă ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat lui Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din toată seminţia şi limba şi poporul şi neamul;

Evanghelia după Ioan, cap. 3, 16

Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

12. În Iisus Hristos sunt toate darurile lui Dumnezeu pentru oameni

Toate darurile lui Dumnezeu-Sfânta Treime pentru tine omule sunt ascunse în Iisus Hristos. Caută-le în El! Vorbește cu El! Cere-i-le Lui! Sfântul Apostol Pavel ne spune că:

„viaţa voastră este ascunsă cu Hristos întru Dumnezeu”. (Coloseni 3, 3)

13. În Iisus Hristos aflăm fiecare din noi iertarea păcatelor noastre

Evanghelia după Luca, cap. 5, 24

Iar ca să ştiţi că Fiul Omului are pe pământ putere să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ţie îţi zic: Scoală-te, ia patul tău şi mergi la casa ta.

Coloseni cap 1, 12-14

Mulţumind cu bucurie Tatălui celui ce ne-a învrednicit pe noi să luăm parte la moştenirea sfinţilor, întru lumină. El ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii Sale, întru Care avem răscumpărarea prin sângele Lui, adică iertarea păcatelor;

14. Iisus Hristos este Fiul Omului

Evanghelia după Matei, cap. 18, 11

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

Luca, Cap. 19, 10

Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.

15. Iisus este Mijlocitorul (avocatul) nostru către Tatăl. Iisus Hristos este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre.

1 Ioan, cap. 2, 1-2

Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

Evrei, cap. 9, 13-15

Căci dacă sângele ţapilor şi al taurilor şi cenuşa junincii, stropind pe cei spurcaţi, îi sfinţeşte spre curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, Care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus lui Dumnezeu pe Sine, jertfă fără de prihană, va curăţi cugetul vostru de faptele cele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui viu? Şi pentru aceasta El este Mijlocitorul unui nou testament, ca prin moartea suferită spre răscumpărarea greşealelor de sub întâiul testament, cei chemaţi să ia făgăduinţa moştenirii veşnice.

16. Iisus este Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii

Ioan, cap. 1, 29

A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.

Isaia, Cap. 53: 7, 11

Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa. (…) Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupra Sa.

Apocalipsa, cap. 5, 12-13

Zicând cu glas mare: Vrednic este Mielul cel înjunghiat ca să ia puterea şi bogăţia şi înţelepciunea şi tăria şi cinstea şi slava şi binecuvântarea. Şi toată făptura care este în cer şi pe pământ şi sub pământ şi în mare şi toate câte sunt în acestea le-am auzit, zicând: Celui ce şade pe tron şi Mielului fie binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea, în vecii vecilor!

17. Iisus este Împăciutorul

Facerea, cap. 49, 10

Nu va lipsi sceptru din Iuda, nici toiag de cârmuitor din coapsele sale, până ce va veni împăciuitorul, Căruia se vor supune popoarele.

18. Iisus este Păstorul cel bun, Cel ce-și pune viața pentru oile Sale. Iisus este păzitorul sufletelor noastre.

Ioan, Cap. 10: 11, 16

Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun îşi pune sufletul pentru oile sale. (..) Am şi alte oi, care sunt din staulul acesta. Şi pe acelea trebuie să le aduc, şi vor auzi glasul Meu şi va fi o turmă şi un păstor.

1 Petru, cap. 2, 25

Căci eraţi ca nişte oi rătăcite, dar v-aţi întors acum la Păstorul şi la Păzitorul sufletelor voastre.

1 Petru, Cap. 5, 4

Iar când Se va arăta Mai-marele păstorilor, veţi lua cununa cea neveştejită a măririi.

Isaia, Cap. 53, 6

Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.

19. Iisus Hristos este ușa de intrare în Împărăția lui Dumnezeu

Evanghelia după Ioan, cap. 10, 7-9

A zis deci iarăşi Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă: Eu sunt uşa oilor. Toţi câţi au venit mai înainte de Mine sunt furi şi tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt uşa: de va intra cineva prin Mine, se va mântui; şi va intra şi va ieşi şi păşune va afla.

20. Iisus Hristos este dragostea lui Dumnezeu Tatăl către noi oameni

Evanghelia după Ioan, cap. 3, 16

Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.

1 Ioan, cap. 4

Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său.

Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii. Cine mărturiseşte că Iisus este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru el şi el în Dumnezeu. Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el.

1 Ioan, Cap. 3, 16

În aceasta am cunoscut iubirea: că El Şi-a pus sufletul Său pentru noi, şi noi datori suntem să ne punem sufletele pentru fraţi.

Ioan, Cap. 15, 13

Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi.

Romani, Cap. 5, 8

Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea Lui faţă de noi prin aceea că, pentru noi, Hristos a murit când noi eram încă păcătoşi.

21. Iisus este Pâinea vieții. Iisus este Pâinea vie care s-a coborât din cer

Ioan, cap. 6, 48-51

Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.

22. Iisus este adevărata mâncare și adevărata băutură

Evanghelia după Ioan, cap. 6, 53-55

Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură.

23. Iisus Hristos este apa cea vie

Ieremia, cap. 17, 13

Tu, Doamne, eşti nădejdea lui Israel! Toţi cei ce Te părăsesc se vor ruşina, că Tu ai zis: «Cei ce se depărtează de Mine vor fi scrişi pe pulbere, pentru că au părăsit pe Domnul, izvorul apei celei vii».

Evanghelia după Ioan, 4: 10, 13-14

Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: Dă-Mi să beau, tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat apă vie. (…) Iisus a răspuns şi i-a zis: Oricine bea din apa aceasta va înseta iarăşi; dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică.

Ieremia, Cap. 2, 13

Că două rele a făcut poporul Meu: pe Mine, izvorul apei celei vii, M-au părăsit, şi şi-au săpat fântâni sparte, care nu pot ţine apă.

24. Iisus Hristos este vița cea adevărată

Evanghelia după Ioan, cap. 1, 15

Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul.

Isaia, Cap. 4, 2

În ziua aceea se va arăta mlădiţa Domnului în podoabă şi în slavă şi roadele pământului în mărire şi în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat.

Ieremia, cap. 23, 5

Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David Odraslă dreaptă şi va ajunge rege şi va domni cu înţelepciune; va face judecată şi dreptate pe pământ.

25. Iisus Hristos este Mirele Bisericii

Evanghelia după Ioan, cap. 3, 27-29

Ioan a răspuns şi a zis: Nu poate un om să ia nimic, dacă nu i s-a dat lui din cer. Voi înşivă îmi sunteţi martori că am zis: Nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea Lui. Cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirelui, care stă şi ascultă pe mire, se bucură cu bucurie de glasul lui. Deci această bucurie a mea s-a împlinit.

Luca, Cap. 5, 34-35

Iar Iisus a zis către ei: Puteţi, oare, să faceţi pe fiii nunţii să postească, cât timp Mirele este cu ei? Dar vor veni zile când Mirele se va lua de la ei; atunci vor posti în acele zile.

Efeseni, Cap. 5, 25-27

Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea, Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt, și ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.

26. Iisus este Răsăritul cel de Sus și Soarele dreptății

Evanghelia după Luca, cap. 1, 78-79

Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.

Maleahi, Cap. 3, 20

Şi va răsări pentru voi, cei care vă temeţi de numele Meu, soarele dreptăţii, cu tămăduire venind în razele lui şi veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii de îngrăşat.

Evanghelia după Matei, Cap. 4, 16

Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în latura şi în umbra morţii lumină le-a răsărit».

Isaia, Cap. 60, 1-3

Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit! Căci iată întunericul acoperă pământul, şi bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine. Şi vor umbla regi întru lumina ta şi neamuri întru strălucirea ta.

27. Iisus Hristos este Lumina Lumii

Evanghelia după Ioan, cap. 8, 12

Deci iarăşi le-a vorbit Iisus zicând: Eu sunt Lumina lumii; cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.

Ioan, Cap. 3, 19

Iar aceasta este judecata, că Lumina a venit în lume şi oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina. Căci faptele lor erau rele.

Ioan, Cap. 9, 5

Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt.

Ioan, Cap. 12, 46

Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână întuneric.

1 Ioan, Cap. 1, 5

Şi aceasta este vestirea pe care am auzit-o de la El şi v-o vestim: că Dumnezeu este lumină şi nici un întuneric nu este întru El.

28. Iisus Hristos este Învățătorul nostru

Evanghelia după Matei, cap. 23, 8-11

Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri. Nici învăţători să nu vă numiţi, că Învăţătorul vostru este unul: Hristos.Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru,

Evanghelia după Ioan, cap. 3, 2

Acesta a venit noaptea la Iisus şi I-a zis: Rabi, ştim că de la Dumnezeu ai venit învăţător; că nimeni nu poate face aceste minuni, pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.

29. Iisus Hristos este Calea, Adevărul și Viața

Evanghelia după Ioan, cap. 14, 6

Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.

Isaia, Cap. 35, 8

Acolo va fi cale curată şi cale sfântă se va chema şi nu va trece pe acolo nimeni necurat şi nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar şi cei fără de minte vor merge pe dânsa şi nu se vor rătăci.

Evanghelia după Ioan, Cap. 8, 32

Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi.

30. Iisus Hristos este Învierea și Viața

Evanghelia după Ioan, cap. 11, 25-26

Şi Iisus i-a zis: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?

Ioan, Cap. 6, 40

Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.

31. Iisus este pacea noastră

Efeseni, cap. 2, 13-14

Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii…

Ioan, Cap. 16, 33

Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.

Miheia, Cap. 5, 4

Şi El Însuşi va fi pacea noastră! Când Asiria va năvăli în ţara noastră şi va pătrunde călcând în palatele noastre, noi vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii,

32. Iisus este blând și smerit

Evanghelia după Matei, cap. 11, 29-30

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.

33. Iisus Hristos este toată comoara înțelepciunii și cunoașterii

Coloseni cap. 2, 2-3

Ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei.

1 Corinteni, Cap. 1: 24, 30

Dar pentru cei chemaţi, şi iudei şi elini: pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,

34. Iisus Hristos este Stăpânul a toate. Iisus este Domn. Lui Iisus Hristos i s-a dat toată slava și împărăția. Iisus Hristos este Stăpân veșnic

Ca Fiu al lui Dumnezeu știm că Iisus este stăpân a toate. Dar El a primit a fi stăpân a toate de la Tatăl și ca om, căci atât de mult a bineplăcut Tatălui toate câte a făcut pe pământ. Sfânta Scriptură este foarte clară despre acest lucru:

Psalmii, Cap. 8, 6

Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui.

Daniel, Cap. 7, 13-14

Am privit în vedenia de noapte, şi iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului şi El a înaintat până la Cel vechi de zile, şi a fost dus în faţa Lui. Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

Matei, Cap. 11, 27

Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere.

Luca, Cap. 1, 32

Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

Luca, Cap. 10, 22

Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte cine este Fiul, decât numai Tatăl, şi cine este Tatăl, decât numai Fiul şi căruia voieşte Fiul să-i descopere.

Ioan, Cap. 3: 31, 35

Cel ce vine de sus este deasupra tuturor; cel ce este de pe pământ pământesc este şi de pe pământ grăieşte. Cel ce vine din cer este deasupra tuturor (…) Tatăl iubeşte pe Fiul şi toate le-a dat în mâna Lui.

Ioan, Cap. 17, 2

Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui.

35. Iisus Hristos este stăpân peste morți și peste vii

Romani, Cap. 14, 9

Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos, ca să stăpânească şi peste morţi şi peste vii.

36. Iisus Hristos va desființa orice stăpânire

1 Corinteni, Cap. 15, 24-26

După aceea, sfârşitul, când Domnul va preda împărăţia lui Dumnezeu şi Tatălui, când va desfiinţa orice domnie şi orice stăpânire şi orice putere. Căci El trebuie să împărăţească până ce va pune pe toţi vrăjmaşii Săi sub picioarele Sale. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, este moartea.

37. Toate vor fi iarăși unite în Dumnezeu, în Iisus Hristos

Efeseni, Cap. 1, 10

Spre iconomia plinirii vremilor, ca toate să fie iarăşi unite în Hristos, cele din ceruri şi cele de pe pământ – toate întru El,

Evanghelia după Ioan, cap. 11, 32

Iar Eu, când Mă voi înălţa de pe pământ, îi voi trage pe toţi la Mine.

38. Iisus Hristos este capul Bisericii

Efeseni, Cap. 1, 22

Şi toate le-a supus sub picioarele Lui şi, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii,

Efeseni, Cap. 5, 23

Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.

Evrei, Cap. 2, 8

Toate le-ai supus sub picioarele lui». Dar prin faptul că a supus lui toate (înţelegem) că nimic nu i-a lăsat nesupus. Acum însă, încă nu vedem cum toate i-au fost supuse.

39. Iisus Hristos este Marele Arhiereu și Unul-Sfânt

Evrei, Cap. 2, 11

Pentru că şi Cel ce sfinţeşte şi cei ce se sfinţesc, dintr-Unul sunt toţi; de aceea nu se ruşinează să-i numească pe ei fraţi

Evrei, cap. 3, 1

Pentru aceea, fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos,

Isaia, cap. 5, 19

Căci ei zic: «Grăbească Domnul să-Şi facă lucrul Său curând, ca să vedem şi să se plinească planul Sfântului lui Israel, ca să-l cunoaştem».

Iisus Hristos este izvorul natural al Duhului Sfânt în Biserică

Evanghelia după Ioan, cap. 1, 17

Pentru că Legea prin Moise s-a dat, iar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos.

2 Corinteni, cap. 13, 13

Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!

40. Iisus Hristos este Profet

Evanghelia după Matei, cap. 21, 10-11

Şi intrând El în Ierusalim, toată cetatea s-a cutremurat, zicând: Cine este Acesta?

Iar mulţimile răspundeau: Acesta este Iisus, proorocul din Nazaretul Galileii.

Evanghelia după Luca, Cap. 7, 16

Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând: Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.

Evanghelia după Luca, Cap. 24, 19

El le-a zis: Care? Iar ei I-au răspuns: Cele despre Iisus Nazarineanul, Care era prooroc puternic în faptă şi în cuvânt înaintea lui Dumnezeu şi a întregului popor.

41. Iisus Hristos este Înger de mare sfat, Sfetnic minunat al Tatălui. Iisus este Dumnezeu și Domn.

Isaia, cap. 9, 5-6

Căci Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat nouă, a Cărui stăpânire e pe umărul Lui şi se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, Sfetnic minunat, Dumnezeu tare, biruitor, Domn al păcii, Părinte al veacului ce va să fie. Şi mare va fi stăpânirea Lui şi pacea Lui nu va avea hotar. Va împărăţi pe tronul şi peste împărăţia lui David, ca s-o întărească şi s-o întemeieze prin judecată şi prin dreptate, de acum şi până-n veac. Râvna Domnului Savaot va face aceasta.

42. Iisus Hristos este biruitor peste diavolul și peste tot răul din lume

Apocalipsa, Cap. 17, 14

Ei vor porni război împotriva Mielului, dar Mielul îi va birui, pentru că este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor şi vor birui şi cei împreună cu El – chemaţi şi aleşi şi credincioşi.

43. Iisus Hristos este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor

1 Timotei, cap. 6, 15

Pe care, la timpul cuvenit, o va arăta fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,

Apocalipsa, Cap. 19, 16

Şi pe haina Lui şi pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.

44. Iisus Hristos este Judecătorul întregii lumi

Ioan, Cap. 5, 22

Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.

Faptele Apostolilor, cap. 10, 42

Şi ne-a poruncit să propovăduim poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii şi al celor morţi.

45. Lui Iisus Hristos i se supun și toate cele din ceruri, nu doar cele de pe pământ

1 Petru, Cap. 3, 22

Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, şi se supun Lui îngerii şi stăpâniile şi puterile.

46. Iisus Hristos este piatra cea din capul unghiului, piatra cea vie, piatra cea aleasă și de preț

Isaia, Cap. 28, 16

Pentru aceasta aşa zice Dumnezeu: «Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie; cel care se va bizui pe ea, nu se va clătina!

Zaharia, Cap. 9, 16

Şi în ziua aceea îi va izbăvi Domnul Dumnezeul lor; ca pe o turmă va paşte El pe poporul Său, şi ei vor fi ca nişte pietre de diademă, strălucind în ţara Sa.

Efeseni, cap. 2, 20

Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.

1 Petru, Cap. 2, 4

Apropiaţi-vă de El, piatra cea vie, de oameni într-adevăr neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă şi de preţ;

47. Iisus Hristos este începătorul și plinitorul credinței noastre

Evrei, cap. 12, 2

Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.

48. Iisus Hristos este regele lui Israel

Evanghelia după Matei, cap. 2, 1-1

Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.

Evanghelia după Matei, 27, 42

Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, şi vom crede în El.

Evanghelia după Marcu, Cap. 15, 32

Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau.

Evanghelia după Luca, 23, 37

Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!

49. Iisus este Semănătorul. Iisus este sămânța care S-a coborât din cer și se așează în inima omului

Iisus, Cuvântul lui Dumnezeu, se seamănă pe Sine Însuși cu toate darurile Lui în ființa omului ca să-i dăruiască existența fericită și să-l facă dumnezeu după har.

Evanghelia după Luca, cap. 8: 5,11

Ieşit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. (…) Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu.

50. Iisus Hristos este cu noi întotdeauna. Iisus este omniprezent.

Evanghelia după Matei, cap. 28, 20

Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

 

Pe scurt despre Iisus Hristos în Noul Testament

Iisus Hristos este Dumnezeu care S-a coborât din cer și S-a făcut om. Iisus este Fiul cel iubit al Tatălui. Iisus este Dumnezeu și om în același timp. Numele lui Iisus este cel mai puternic nume din Univers.

Iisus Hristos NU „se dezbracă” de umanitatea Sa niciodată ci rămâne om în veșnicie. Chiar dacă omul nu cădea în păcat Dumnezeu tot S-ar fi făcut om. Oricine vrea să-L întâlnescă pe Dumnezeu îl va întâlni aici pe pământ, la judecată sau în ceruri ca om în Iisus Hristos. Iisus Hristos este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul (plinătatea, ținta, țelul) a toate. Iisus Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu și Creatorul lumii. Iisus Hristos este Salvatorul (Mântuitorul) lumii.

În El sunt toate darurile lui Dumnezeu pentru oameni și în El aflăm fiecare din noi iertarea păcatelor noastre. El este Fiul Omului. El este Mijlocitorul și jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre către Tatăl. El este Mielul lui Dumnezeu Cel ce ridică păcatul lumii. El este Împăciutorul. El este Păstorul cel bun, Care-și pune viața pentru oile Sale. Iisus este păzitorul sufletelor noastre.

Iisus Hristos este ușa de intrare în Împărăția lui Dumnezeu. Iisus Hristos este dragostea lui Dumnezeu Tatăl către noi oameni. El este Pâinea vieții, sau Pâinea vie care s-a coborât din cer. El este adevărata mâncare și adevărata băutură. El este este apa cea vie. Iisus Hristos este vița cea adevărată. Iisus este Mirele Bisericii. El este Răsăritul cel de Sus și Soarele dreptății. Iisus este Lumina Lumii și Învățătorul nostru. Iisus este Calea, Adevărul și Viața. El este Învierea și Viața. El este este pacea noastră

Iisus este blând și smerit. Iisus Hristos este toată comoara înțelepciunii și cunoașterii. Iisus Hristos este Stăpânul a toate. Iisus este Domn. Iisus este stăpân peste morți și peste vii. După venirea Lui a doua oare El va desființa orice stăpânire și putere. Toate vor fi iarăși unite în Dumnezeu, în Iisus Hristos.

Iisus Hristos este capul Bisericii. El este Marele Arhiereu și Unul-Sfânt. Iisus Hristos este Profet. Iisus Hristos este Înger de mare sfat, Sfetnic minunat al Tatălui. Iisus este Dumnezeu și Domn. Iisus Hristos este biruitor peste diavolul și peste tot răul din lume. Iisus Hristos este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor.

Iisus Hristos este Judecătorul întregii lume. Lui Iisus Hristos i se supun și toate cele din ceruri, nu doar cele de pe pământ. Iisus Hristos este piatra cea din capul unghiului, piatra cea vie, piatra cea aleasă și de preț.

Iisus Hristos este începătorul și plinitorul credinței noastre. Iisus Hristos este regele lui Israel. Iisus este Semănătorul. Iisus este sămânța care S-a coborât din cer și se așează în inima omului. Iisus Hristos este cu noi întotdeauna. Iisus este omniprezent.

Iisus este totul în toate.

Autor: Claudiu Balan

(Visited 595 times, 4 visits today)