Caută articole în site » Caută articole în site »

Campanii

Mii de tineri isi pastreaza fecioria pana la casatorie Tu de ce crezi in Dumnezeu

 Euharistia continua Ziua Creatorului

Dragilor, am făcut o selecție din cântările pe care le-ați auzit la strană în biserică în slujba deniei din Sfânta și Marea zi de Luni, ca să le contemplăm și să ne gândim mai mult la lucrarea Domnului:

În Sfânta şi Marea Luni se face pome­nire de fericitul Iosif cel preafrumos şi de smochinul care s-a uscat prin bleste­mul Domnului.

Cântări

"Şederea pe mînz însemna în­toarcerea neamurilor neînfrînate de la necredinţă, la credinţă."

"Adunare vicleană şi desfrînată, ca­re n-ai păzit credinţa bărbatului tău, pentru ce ţii testamentul căruia n-ai fost moştenitoare ? Pentru ce te lauzi în Tatăl, lepădîndu-te de Fiul ? Pe proo­rocii care au propovăduit pe Fiul nu i-ai primit ; cel puţin ruşinează-te de copiii tăi, care strigă: Osana, Fiului lui David ! Binecuvîntat este Cel ce vine întru numele Domnului."

"Chipul Stăpinului însemnînd mai înainte Iosif, a fost băgat în groapă si vîndut de fraţii lui; toate le-a răb­dat pururea-lăudatul cu adevărat, ca chip în adevăr al lui Hristos."

"Grăbind lisus să pătimească de bunăvoie pentru lume, S-a dus îm­preună cu ucenicii Săi în cetatea Ie­rusalimului, spre Patima cea de bu­năvoie, pe care a venit să o păti­mească."

"Alipindu-ne de Domnul, Care se sîrguieşte să pătimească toate, să fim gata spre batjocură, spre scuipare şi spre ocară, ca împreună să ne slăvim, credincioşilor, cu preacu­ratele Lui Patimi."

"Să nu te ajungă, suflete, vina smo­chinului, ci te nevoieşte să rodeşti roade bune din brazdele inimii, aducîndu-le lui Hristos Făcătorului tău, în pocăinţă."

"Trecînd pe drumurile vieţii, Mîntuitorul meu, ai flămînzit de bună­voie, poftind mîntuirea tuturor; că de aceasta ai flămînzit, adică de întoarcerea celor ce au rătăcit de la Tine."

"Străină este celor necuviincioşi cu­răţia, şi străină este celor credincioşi fărădelegea; iar marele losif s-a ferit de păcat, şi s-a făcut chip înţe­lepciunii şi închipuire cu adevărat a lui Hristos."

"Nerodirea legii a blestemat-o, ca pe cea care a odrăslit frunze, adică: înţelegerea umbroasă a Scripturii, care roade de fapte bune n-a avut, pentru fărădelegea lor. Iar pe noi pe toţi, fiii harului, binecuvintează-ne, Mîntuitorule."

"Pregăteşte-ţi, Iudee, pe preoţii tăi, găteşte-ţi mîinile spre uciderea Iui Dumnezeu; că iată, a venit blînd şi liniştit spre Patimă, Cel ce este mie­lul şi păstorul nostru, Hristos, împă­ratul Iui Israel."

"Cinstitele Patimi au răsărit lumii în această zi, ca nişte lumini de mîntuire, că Hristos merge să pătimeas­că din bunătatea Sa. Cel ce cuprin­de toate cu palma, primeşte a fi răstignit pe lemn, ca să mîntuiască pe om."

"Judecătorule cel nevăzut, cum Te-ai văzut cu trup şi mergi să fii ucis de oameni fără de lege, judecând judecata noastră cu Patima ta ! Pentru aceasta laudă, mărire şi sla­vă înălţînd puterii Tale, Cuvinte, cu un glas le aducem Ţie."

"Însumi am venit să slujesc lui Adam celui ce sărăcise, cu al cărui chip m-am îmbrăcat de bunăvoie Eu, Ziditorul, bogat fiind cu Dum­nezeirea, şi să-Mi pun sufletul Meu răscumpărare pentru dînsul; Cel ce sînt nepătimitor cu Dumnezeirea."

Extrase din sinaxarul zilei

"losif este preînchipuirea lui Hristos. Şi Hristos a fost invidiat de iudeii cei de acelaşi neam cu el, a fost vîndut de uce­nicul lui cu treizeci de arginţi, a fost în­chis într-o groapă întunecoasă, in inor- mînt. Sculindu-se de acolo prin El însuşi împărăteşte peste Egipt, adică peste tot păcatul, îl învinge cu putere, conduce toată lumea şi ca un iubitor de oameni ne răscumpără prin darea hranei celei de taină, dîndu-se pe El însuşi pentru noi şi ne hrăneşte cu pîinea cerească, cu trupul Lui cel purtător de viaţă. Pentru această pricină facem în acea­stă zi pomenire de preafrumosul losif.

Unul ca acesta să afle că iudeii care-L vedeau pe Hristos că făcea tuturor tot­deauna bine şi că n-a făcut nimănui nici cel mai mic rau, socoteau că are numai puterea de a face bine şi nicidecum puterea de a face rău. Dar Stăpînul, fiind iubitor de oameni, n-a vrut să arate asupra oamenilor că poate face rău. Ca să convingă deci poporul cel nerecunos­cător că are putere îndestulătoare şi spre a pedepsi, ca un bun nu vrea să-şi arate puterea Sa de a pedepsi cu omul, ci cu ceva care are o fire neînsufleţită şi nesimţitoare."

Cântări

"Ajungînd noi, credincioşii, Ia Pa­tima cea mîntuitoare a lui Hristos Dumnezeu, să slăvim îndelungă-răbdarea Lui cea nespusă; ca prin mi­lostivirea Lui să ne ridice cu El şi pe noi, cei omorîţi de păcat, ca un bun şi de oameni iubitor."

"Acum dar a venit vre­mea de care am spus vouă : că iată Mă dau în mîinile păcătoşilor să Mă batjocorească; care şi pe Cruce pironindu-Ma şi dîndu-Mă îngropării, Mă vor socoti ca pe un mort urît. Însă, îndrăzniţi, că a treia zi Mă voi scula, spre bucuria credincioşilor şi spre viaţa veşnică."

"Toate le ştii, toate le cunoşti, Iisuse, ca Cel ce ai întru Tine dum­nezeieşte toată vrednicia părinteas­că, şi porţi în Tine fireşte pe tot Duhul Sfînt cel pururea vecuitor, împreună cu Tatăl."

"Cînd va veni Judecătorul cu mii şi miriade de cete şi de Puteri înge­reşti, ce frică va fi atunci, suflete al meu ! Ce cutremur ! Vai mie, cînd vor sta toţi goi."

"Lîngă Crucea Ta, Mîntuitorule, stînd Maica Ta, şi văzînd junghierea Ia cea fără dreptate, a strigat: Vai mie, Fiul meu, lumina cea neapusâ! Străluceşte lumină tuturor, Soare al slavei."

Pentru a putea lăsa un comentariu la acest articol trebuei să te înregistrezi. Creaţi un cont

Revista Creatorul Universului

100 de pagini full-color glossy în format A4 cu o calitate grafică foarte bună.
Detalii aici.

Formular login

Dacă aveţi deja un cont, atunci introduceţi userul şi parola în câmpurile de mai jos. Dacă nu, atunci daţi click pe opțiunea "Creaţi un cont". După înregistrarea datelor, veți primi pe mail, un link de confirmare pe care trebuie să dați click pentru a confirma înregistrarea. Imediat după asta vă veți putea loga cu userul și parola definite la înregistrare.

Pentru orice dificultate apărută la logarea pe site, contactați-ne la: contact@ortodoxiatinerilor.ro

Linkuri

 

   Portalul Doxologia 

Colțișorul meu de rugăciune

Fapte ale demnității românești